Hållbar utveckling definieras ibland som en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter tt tillgodose sina behov. Man kan också säga att det handlar om att leva tillsammans och i samklang, med varandra och med naturen.

Tre ben i hållbar utveckling

Den hållbara utvecklingen brukar sägas stå på tre ben – en ekologiskt hållbar utveckling, en socialt hållbar utveckling och en ekonomiskt hållbar utveckling. Alla tre benen behöver vara starka för att balansen ska hållas och de är beroende av varandra.

Man kan även beskriva villkoren för den hållbara utvecklingen som att jordens resurser sätter en yttre gräns för mänskligheten att hålla sig inom. Den sociala hållbarheten, att människor mår bra och kan leva ett gott liv med god hälsa, måste uppnås inom planetens gränser. Den ekonomiska dimensionen samspelar med de övriga dimensionerna och utgör verktyg för att åstadkomma socialt och ekologiskt hållbar utveckling. För att vara hållbart behöver samhället vara stabilt, men samtidigt i ständig utveckling.

Utmaningar

Vårt samhälle idag står inför stora utmaningar. Vi har en miljöutmaning där framför allt klimatförändringarna uppmärksammas, men som handlar om en större fråga än så – att vi överutnyttjar jordens resurser och förmåga till återhämtning och tillför kemikalier och föroreningar till vår egen livsmiljö. Vi har också en energiutmaning som är nära kopplad till den ekologiska. Den ekonomiska utmaningen består både i ett ekonomiskt system som kräver ständig tillväxt och i att resurserna är ojämnt fördelade över jorden och mellan olika grupper. Social hållbarhet förutsätter människors lika värde och att skillnaderna i livsvillkor och hälsa inte är orättfärdigt stora. Många länder utmanas idag av en åldrande befolkning, stark urbanisering och stora skillnader i hälsa och delaktighet mellan olika grupper. Att bevara eller stärka tillit och förtroende mellan människor och till samhället i stort är centrala utmaningar.

Vad är då hållbart?

Generellt sett innebär hållbarhet bland annat att vår konsumtion behöver styras över från att fokusera på billig elektronik, kläder, prylar och flygresor till varor och tjänster som produceras i vår närhet och som har lägre miljöpåverkan. Sverige måste också ställa om sitt energisystem för att på sikt bli oberoende av fossila bränslen. Social hållbarhet handlar om att alla barn och unga har goda uppväxtvillkor, att fler kan delta i arbetsliv och sysselsättning och att äldre får ett åldrande med livskvalitet. Samtidigt behöver våra grundläggande behov av trygghet och hälsa, men också utbildning, arbete och bostad tillgodoses på ett sätt som inkluderar alla och inte diskriminerar.

För oss som individer handlar hållbarhet framför allt om vardagslivet. En hållbar livsstil innebär bland annat att välja närproducerade produkter och ekologiskt producerad mat, att så långt som möjligt välja gång, cykel och kollektivtrafikresor, att handla second hand och att konsumera mer upplevelser än prylar. Social hållbarhet börjar i den egna balansen mellan familj, arbete och vänner, mellan egna önskningar och andras krav och mellan mänskliga möten och konsumtion. Det finns många exempel som berör alla hållbarhetsperspektiv i vardagen, till exempel att odla egna grönsaker eller att tillsammans med andra reparera det som går sönder.