Vilka uppgifter behandlar och varför?

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Vid en anmälan av aktivitet till Hållbarhetsveckan behandlas följande personuppgifter:

  • Namn
  • E-postadress

Syftet med dokumentationen är att vi vill kunna informera och kommunicera om och kring Hållbarhetsveckan och alla de aktiviteter som anordnas under veckan. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är att fullgöra avtal.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att gallras inom en månad efter att Hållbarhetsveckan är avslutad. De personuppgifter som vi behandlar kommer att registerar i Hållbarhetsveckans webbplats.

De personuppgifter vi behandlar om dig är de uppgifter du själv angett.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Aktuella kontaktuppgifter till stadsledningsförvaltningens dataskyddsombud.   

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.