En hållbar utveckling möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Man kan också säga att det handlar om att leva tillsammans och i samklang – både med varandra och med naturen. 2015 antog FN den så kallade Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. Världens länder enades om att till 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling – som utrotar fattigdom, genererar en god välfärd för alla människor och skyddar vår planet.

Tre ben i hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras utifrån tre ben – ekologisk, social och ekonomisk – som är ömsesidigt beroende av varandra.

Man kan beskriva villkoren för den hållbara utvecklingen som att jordens resurser sätter en yttre gräns för mänskligheten att hålla sig inom. Den sociala hållbarheten, att människor mår bra och kan leva ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader, måste uppnås inom planetens gränser. Den ekonomiska dimensionen samspelar med de övriga dimensionerna för att åstadkomma socialt och ekologiskt hållbar utveckling. För att vara hållbart behöver samhället vara stabilt, men samtidigt i ständig utveckling. Kultur spelar också en viktig roll för att stärka sammanhang och tillhörigheter mellan människor i ett långsiktigt hållbart samhälle. Hållbarhetsveckan välkomnar alla perspektiv på en hållbar utveckling och betonar att de olika perspektiven är ömsesidigt beroende av varandra.

Utmaningar

Vårt samhälle idag står inför stora utmaningar. Vi har en miljöutmaning där framför allt klimatförändringarna uppmärksammas, men som handlar om en större fråga än så – att vi överutnyttjar jordens resurser och förmåga till återhämtning och tillför kemikalier och föroreningar till vår egen livsmiljö. Vi har också en energiutmaning som är nära kopplad till den ekologiska. Social hållbarhet förutsätter människors lika värde och att skillnaderna i livsvillkor och hälsa inte är orättfärdigt stora. Många länder utmanas idag av en åldrande befolkning, stark urbanisering och stora skillnader i hälsa och delaktighet mellan olika grupper. Inom den ekonomiska dimensionen är utmaningen att nå en ekonomisk utveckling som inte sker på bekostnad av varken naturresurser eller mänskliga resurser. Att bevara eller stärka tillit och förtroende mellan människor och till samhället i stort är viktiga utmaningar.

Vad är då hållbart?

Generellt sett innebär ekologisk hållbarhet t ex att vår konsumtion behöver styras över från att fokusera på billig elektronik, kläder, prylar och flygresor till varor och tjänster som produceras i vår närhet och som har lägre miljöpåverkan. Vi behöver hushålla med vår energianvändning och på sikt bli oberoende av fossila bränslen. Social hållbarhet handlar om att alla barn och unga har goda uppväxtvillkor, att fler kan delta i arbetsliv och sysselsättning och att äldre får ett åldrande med livskvalitet. Samtidigt behöver våra grundläggande behov av trygghet och hälsa, men också utbildning, arbete och bostad tillgodoses på ett sätt som inkluderar alla och inte diskriminerar.

För oss som individer handlar hållbarhet framför allt om vardagslivet. En hållbar livsstil innebär bland annat att välja närproducerade produkter och ekologiskt producerad mat, att så långt som möjligt välja gång, cykel och kollektivtrafikresor, att handla second hand och att konsumera mer upplevelser än prylar. Social hållbarhet börjar i den egna balansen mellan familj, arbete och vänner, mellan egna önskningar och andras krav och mellan mänskliga möten och konsumtion. Det finns många exempel som berör alla hållbarhetsperspektiv i vardagen, till exempel att odla egna grönsaker eller att tillsammans med andra reparera det som går sönder.

I ett långsiktigt hållbart samhälle har kultur stor betydelse. Det är inom kulturen människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan kan ta avstamp. Ett aktivt kulturliv, där medborgarna kan mötas, är därför ett fundament för en förankrad demokratisk utveckling.