Vad är en hållbarhetsplan?

Vad är en hållbarhetsplan?

En hållbarhetsplan är ett dokument som tydligt redogör för hur ditt företag strategiskt och praktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor. Planen bör inkludera konkreta mål och handlingsplaner som omfattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ditt företags påverkan på miljön och samhället samt hur ni hanterar detta är kärnan i dokumentet.

Hur gör man hållbarhetsplan?

En hållbarhetsplan består av flera nyckelelement som är avgörande för att styra och rapportera ett företags hållbarhetsarbete. Dessa komponenter är:

 1. Mål: Sätt konkreta och mätbara hållbarhetsmål.
 2. Strategier: Definiera strategier för att nå dessa mål.
 3. Handlingsplaner: Skapa en handlingsplan med tydliga åtgärder, ansvarsfördelning och tidsramar.
 4. Uppföljning och rapportering: Mät framsteg regelbundet och rapportera resultaten.
 5. Engagemang av intressenter: Involverade personer och grupper som påverkas av företagets hållbarhetsarbete.

Steg 1: Analysera nuläget

Förstå var ditt företag står idag genom att:

 • Genomföra en nulägesanalys.
 • Identifiera den nuvarande påverkan och viktiga hållbarhetsfrågor.

Steg 2: Identifiera och involvera intressenter

Identifiera och involvera personer och grupper som påverkas av företagets hållbarhetsarbete, till exempel:

 • Anställda
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Samhället

Steg 3: Genomför en väsentlighetsanalys

Prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest kritiska genom en väsentlighetsanalys för att fokusera på de viktigaste områdena.

Steg 4: Sätt mål och skapa en handlingsplan

 • Sätt konkreta och mätbara hållbarhetsmål.
 • Skapa en handlingsplan med tydliga åtgärder, ansvarsfördelning och tidsramar.

Steg 5: Implementera hållbarhetsarbetet

Genomför åtgärderna i handlingsplanen, såsom:

 • Införa nya rutiner.
 • Utbilda personalen.
 • Anpassa affärsmodellen för hållbarhet.

Steg 6: Mät och följ upp

 • Mät framsteg regelbundet med hjälp av nyckeltal.
 • Utvärdera och justera handlingsplanen vid behov.

Steg 7: Rapportera och kommunicera

Rapportera resultaten både internt och externt för att:

 • Bygga förtroende.
 • Visa företagets engagemang för hållbarhet.

Steg 8: Fortsätt utveckla och förbättra

 • Utveckla och förbättra hållbarhetsstrategin kontinuerligt.
 • Engagera hela organisationen för att skapa en hållbar företagskultur.
Hur gör man en hållbarhetsplan

Vad är syftet med en hållbarhetsplan?

En hållbarhetsplan fungerar som vägledning för ditt företag eller din organisation i hållbarhetsarbete. Den definierar era mål och specificerar de åtgärder ni behöver genomföra för att nå dem. Med en strategiskt utformad plan skapas en tydlig ram runt ert hållbarhetsarbete som ger struktur och riktning.

Målformulering och åtaganden:

 • Fastställ kort- och långsiktiga mål inom miljö, socialt ansvar och ekonomisk hållbarhet.
 • Definiera konkreta åtaganden för att uppnå uppsatta mål.

Struktur och riktning:

 • Skapa en ram som harmoniserar alla delar av organisationen.
 • Säkerställ att insatserna är samordnade och riktade mot samma mål.

Uppföljning och rapportering:

 • Använd nyckeltal och indikatorer för att mäta framsteg.
 • Etablera rutiner för kontinuerlig rapportering av ditt hållbarhetsarbete.

Engagemang och ansvar:

 • Fördela ansvar och uppgifter för att främja engagemang och effektivt genomförande.
 • Inkludera medarbetare och andra intressenter i processen.

Överensstämmelse med standarder och ramverk:

 • Se till att er plan står i linje med relevanta hållbarhetsstandarder och ramverk.
 • Anpassa er efter globala och nationella initiativ såsom FN mål för hållbar utveckling och lokala miljömål.

Fördelar med en hållbarhetsplan

En hållbarhetsplan kan ge betydande vinster för både ditt företag och samhället. Den hjälper till att tydliggöra och systematisera ditt hållbarhetsarbete, vilket skapar långsiktiga värden.

 • Miljöförbättringar: Med en hållbarhetsplan kan man minska företagets miljöpåverkan genom specifika mål som att minska utsläpp, optimera avfallshantering, och förbättra resurseffektivitet. Det kan innefatta initiativ som energieffektivisering och att implementera cirkulära affärsmodeller.
 • Socialt ansvar: En hållbarhetsplan framhäver ditt ansvar för sociala frågor. Du kan införliva etiska riktlinjer för arbetsförhållanden och ta ställning mot korruption. Ditt engagemang bidrar till att skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsplats.
 • Ekonomisk tillväxt: Genom att integrera hållbarhet i din verksamhet kan du uppnå ekonomisk tillväxt. Detta inkluderar att attrahera investerare som värdesätter hållbart företagande och att minska kostnader genom effektivare materialanvändning och avfallshantering.
 • Rykte och varumärke: Hållbarhetsarbetet stärker ditt rykte och varumärkesvärde. Kunder föredrar ofta företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Det kan även öppna upp nya marknader och förbättra kundlojaliteten.
 • Medarbetarengagemang: En klar och tydlig hållbarhetsplan kan öka medarbetarnas engagemang. Det ger dem en känsla av stolthet och motivation att arbeta för ett företag som tar sitt samhällsansvar på allvar och strävar efter positiv förändring.
Kommentarer är stängda.