Vad är en hållbarhetspolicy? 

Vad är en hållbarhetspolicy? 

En hållbarhetspolicy är ett strategiskt dokument som anger hur din organisation planerar och agerar för att uppnå miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Den beskriver konkreta åtgärder och riktlinjer kring förebyggande av risker och ger vägledning vid eventuella utmaningar som kan påverka människor och miljö.

Varför är det viktigt?

En hållbarhetspolicy fungerar som en grundsten för ett företag eller en organisation att strategiskt förankra sitt hållbarhetsarbete. Med en sådan policy på plats, kommunicerar du tydligt dina intentioner och mål relaterade till hållbarhet, inte bara internt utan även till dina kunder och andra intressenter.

 • Förtydligar riktning: En välformulerad policy klargör för alla anställda vilka hållbara principer som styr era beslut och handlingar. Det blir en vägledning i det dagliga arbetet och bidrar till en enhetlig förståelse av företagets hållbarhetsmål.
 • Ökar ansvarstagandet: Genom en hållbarhetspolicy skapas en ram för ansvar, vilket underlättar för anställda att förstå vilket ansvar de har och hur de kan bidra till ett mer hållbart företag.
 • Förbättrar företagets image: Ett seriöst engagemang för hållbarhetsfrågor kan stärka ert varumärke och förbättra er position på marknaden.
 • Uppmuntrar till innovation: Policyn kan inspirera till att tänka nytt kring produkter och tjänster, vilket kan leda till innovativa lösningar som är mer hållbara.
 • Främjar långsiktig framgång: Hållbarhetsarbetet är avgörande för att säkra företagets långsiktiga framgång och konkurrenskraft, då konsumenter och affärspartners allt mer värdesätter hållbarhetsinitiativ.

Hur utformar man en hållbarhetspolicy?

Att utforma en hållbarhetspolicy är en viktig del i ett företags strategi för att integrera hållbarhet i sin affärsmodell. Här är stegen du bör följa för att skapa en effektiv hållbarhetspolicy:

 1. Identifiera viktiga områden: Börja med att göra en lägesanalys för att förstå de centrala hållbarhetsaspekterna som är relevanta för din verksamhet.
 2. Definiera målen: Ange tydliga och mätbara mål för varje område som identifierats. Målen bör vara i linje med företagets värdegrund och affärsstrategi.
  • Ekonomiskt: Vilka är de ekonomiska fördelarna och kostnadseffektiviteten?
  • Miljömässigt: Hur påverkar verksamheten miljön?
  • Socialt: Vad är företagets påverkan på samhället och medarbetarna?
 3. Dialog med intressenter: Interagera med dina intressenter, inklusive kunder, leverantörer och anställda, för att få input om vad de anser är viktigt.
 4. Skriv policydokumentet: Dokumentet bör vara klart och konkret. Det ska beskriva hur företaget ska arbeta med hållbarhet, vad som förväntas av medarbetare, och vilka steg som ska tas för att förebygga och hantera risker.
 5. Implementera och kommunicera: Se till att policyn blir väl känd inom hela organisationen och att medarbetarna får den utbildning de behöver.
 6. Utvärdering och uppföljning: En hållbarhetspolicy är inte statisk. Den ska regelbundet utvärderas och justeras för att säkerställa att den fortsätter att vara relevant och effektiv.
hållbarhetspolicy

Exempel på innehåll i en hållbarhetspolicy

Ekonomiskt ansvar

Exempel på åtgärder:

 • Skapa öppenhet kring er finansiella rapportering.
 • Effektivisera användningen av resurser för att minska slöseri.
 • Säkerställa att ni betalar skatter och avgifter enligt lagar och regler.

Miljöansvar

Exempel på åtgärder:

 • Minska utsläpp genom att välja miljövänliga transportlösningar.
 • Implementera återvinningsprogram på arbetsplatsen.
 • Sträva efter att minska energiförbrukningen och övergå till förnybara energikällor.

Samhällsansvar

Exempel på åtgärder:

 • Engagera er i lokalsamhället genom volontärarbete och sponsring.
 • Följa etiska riktlinjer som främjar rättvisa och jämlikhet.
 • Bidra till utbildningsinitiativ som stödjer livslångt lärande.

Leverantörsansvar

Exempel på åtgärder:

 • Ställa tydliga krav på leverantörer när det gäller arbetsvillkor och miljöstandarder.
 • Genomföra regelbundna revisioner för att säkerställa leverantörers efterlevnad.
 • Uppmuntra till långsiktiga partnerskap baserade på gemensamma hållbarhetsmål.

Anställnings- och arbetsförhållanden

Exempel på åtgärder:

 • Säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö.
 • Främja mångfald och inkludering inom organisationen.
 • Ge anställda möjligheter till utbildning och professionell utveckling.

Vanliga frågor och svar

Hur gör man en hållbarhetspolicy?

 1. Identifiera relevanta områden för verksamheten inom miljö, sociala faktorer och ekonomi.
 2. Sätt upp tydliga mål och åtaganden som minskar miljöpåverkan, bidrar positivt till samhället och följer lagkrav.
 3. Involvera medarbetare och intressenter för att förankra policyn i organisationen.
 4. Dokumentera och kommunicera policyn så att den är tillgänglig för alla medarbetare.
 5. Implementera policyn i det dagliga arbetet och följ upp regelbundet för att säkerställa måluppfyllelse.

Hur ser en miljöpolicy ut?

 1. Bakgrund och syfte: Beskriv varför miljöarbetet är viktigt och målet med policyn.
 2. Principer och riktlinjer: Inkludera försiktighetsprincipen, utbytesprincipen och kretsloppsprincipen.
 3. Mål och åtaganden: Sätt upp konkreta miljömål för att minska utsläpp och förbättra resursanvändning.
 4. Ansvar och organisation: Klargör ansvarsfördelningen för miljöarbetet inom organisationen.
 5. Uppföljning och rapportering: Beskriv hur miljöarbetet ska följas upp och rapporteras, inklusive miljöutredningar och revisioner.
Kommentarer är stängda.